Подсигури разрастването на своя глобален бизнес.

 • КРИТЕРИИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ

  КРИТЕРИИТЕ ЗАВИСЯТ ОТ: Създаване на заетост |  Икономическата дейност на проекта  | Локация на проекта

  • КЛАС А
  • КЛАС Б
  • ПРИОРИТЕТЕН

КЛАС В

Инвестицията е ≤ 2 млн. лв

 • App 1

  Съкратени срокове за административно обслужване, предоставяно от общината, на чиято територия се осъществява инвестицията

 • App 2

  индивидуално административно обслужване, предоставяно от общината, на чиято територия се осъществява инвестицията

 • App 3

  придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти - частна общинска собственост

Национален иновационен фонд

Основна цел на Фонда е да насърчава научноизследователската и развойната дейност на предприятията и да стимулира сътрудничеството между науката и бизнеса в България. Преките цели на Фонда са:

 • увеличи

  Да се увеличи обемът на производството

 • подобри

  Да се подобри качеството на произвежданите стоки, услуги или процеси

 • намали количеството

  Да се намали количеството на използваните ресурси

 • увеличат инвестициите

  Да се увеличат инвестициите в ефективни предприятия

 • iPhone Thumbnail
 • iPhone Thumbnail
 • iPhone Thumbnail
 • iPhone Thumbnail
 • iPhone Thumbnail
 • iPhone Thumbnail
 • iPhone Thumbnail

КАНДИДАТСТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Контакти